קטע:מצודות על תהלים קמו ז

מצודת דוד

"מתיר" - פותח קשרי האסורים במאסר וישלחם חפשי

"לעשוקים" - לקחת נקמתם מיד עושקיהם

מצודת ציון

"לעשוקים" - לנגזלים