קטע:מצודות על תהלים קמא ג

מצודת דוד

"נצרה" - תן שמירה על הרמת שפתי למען ירומו מלדבר וכפל הדבר במ"ש לגודל השמירה

"שיתה" - שים שמירה לפי לבל אדבר דבר שאינו הגון

מצודת ציון

"דל" - ענין הרמה כמו דלו עיני למרום (ישעיהו לח)