קטע:מצודות על תהלים קלט כ

מצודת דוד

"נשוא לשוא עריך" - אתה מנושא ומרומם בפי שונאיך למען עשות את השוא ואינם מרוממים אותך בעבור כבודך וכפל הדבר במ"ש כדרך המליצה

"אשר יומרוך למזימה" - הם מרוממים אותך למען עשות את הזמה ר"ל שאומרים הנה רם ה' ואין זה כבודו להשגיח בעולם השפל וכל עצם כוונת מחשבתם לעשות את הזמה

מצודת ציון

"יומרוך" - ענין רוממות וכן את ה' האמרת (דברים כו)ובאה היו"ד במקום האל"ף וכן ובכבודם תתיימרו (ישעיהו סא)

"למזמה" - ענין דבר תועבה ומעשה רעה וכן זמה היא (ויקרא כ')

"נשוא" - ענין הרמה

"עריך" - שונאיך כמו ויהי ערך (שמואל א כ"א)