קטע:מצודות על תהלים קלט ג

מצודת דוד

"ארחי ורבעי" - דרכי ורבצי סבבת וגדרת להם חוק וגבול שלא יעבור

"הסכנתה" - ר"ל אתה יודעם כאדם המורגל בדבר שיודע כל בה

מצודת ציון

"ארחי" - דרכי

"ורבעי" - ענין רביצה והיא השכיבה לנוח כמו ותרבץ תחת בלעם (במדבר כג)תרגומו ורבעת וקרוב לו לא תרביע כלאים (ויקרא י"ט)

"זרית" - ענין סבוב והוא מלשון זר זהב (שמות כ"ה)

"הסכנתה" - ענין ההרגל כמו ההסכן הסכנתי (במדבר כג)