קטע:מצודות על תהלים קלז ז

מצודת דוד

"זכור וגו'" - לשלם להם גמול על זאת

"את יום ירושלים" - מה שעשו בעת חורבן ירושלים אשר אמרו לבבלים החריבו והשחיתו עד שתגלו היסוד אשר בה והסיתו אותם לעקור את הכל

מצודת ציון

"ערו" - ענין חורבן והשחתה כמו ערות יסוד (חבקוק ג')