קטע:מצודות על תהלים קלב יח

מצודת דוד

"ועליו" - על דוד יאיר ויזרח כתר המלכות ר"ל תרבה גדולתו למעלה

"אלביש בושת" - יהיו מעוטפים בבושת כלבוש הזה המעטף את כל הגוף

מצודת ציון

"יציץ" - מלשון נצוצות וענינו הארה וזריחה וכן ונוצצים כעין נחושת קלל (יחזקאל א)

"נזרו" - כתרו כמו את הנזר (מלכים ב יא)