מצודות על תהלים קכז ה


מצודת דוד

"לא יבושו" - לא יבואו לידי בושה כאשר ידברו במקום מושב החכמים כי יתחכמו לדבר בהשכל ובדעת

"את אויבים" - ר"ל עם אותם החולקים עמהם בדבר חכמת התורה הנראים כאילו היו אויבים להם לפי המחלוקת

"אשר מלא וגו'" - ר"ל אשר הרבה בנים כאלה לפי שהמשילם לחצים אמר בהם לשון הנופל בחצים שהדרך למלאותם בתוך הנרתק

מצודת ציון

"אשפתו" - הוא הנרתק אשר ישימו בו את החיצים וכן אשפתו כקבר פתוח (ירמיהו ה)

"בשער" - דרך החכמים והשופטים לשבת בשער וכן נאמר שלום שפטו בשעריכם (זכריה ח)