קטע:מצודות על תהלים קי ד

מצודת דוד

"על דברתי" - על ענין מלכי צדק ר"ל כמו מלכי צדק שנאמר בו ומלכי צדק וגו' והוא כהן (בראשית יד)

"אתה כהן" - השבועה היתה אשר ממך תצא הכהונה

"ולא ינחם" - לחזור משבועתו ולחשוב מחשבה אחרת

מצודת ציון

"על דברתי" - על ענין כמו על דברת בני אדם (קהלת ג') והיו"ד יתירה