מצודות על תהלים קיח כו


מצודת דוד

"ברכנוכם" - ברכנו אתכם בברכה הבאה מבית ה' ר"ל מהשוכן בה

"ברוך הבא" - ברוך יהיה הבא לבית המקדש להקריב קרבנות בעבור שם ה'