קטע:מצודות על תהלים קט כג

מצודת דוד

"ננערתי כארבה" - ננערתי ממקום למקום כמו הארבה שאין לו קן מיוחד וננער מגדר לגדר

"כצל כנטותו" - כמו הצל וחוזר ומפרש כמו נטיית הצל שאינו בא מפאת עצמו כ"א ע"י נטיית הדבר העושה הצל כן נהלכתי אני ר"ל מהלכי לא באה מפאת עצמי ומרצוני כ"א ע"י מכריחים הלכתי גולה ומטולטל

מצודת ציון

"ננערתי" - ענין הטרוד והתנועה החזקה כמו חצני נערתי (נחמיה ה') שר"ל הייתי מנענע חצני בתנועה חזקה