קטע:מצודות על תהלים קטז יב

מצודת דוד

"מה אשיב" - מה מנחה אשיב לה' בעבור כל תגמוליו אשר גמל עלי

מצודת ציון

"תגמולוהי" - תגמוליו על דרך לשון ארמי עלוהי כמו עליו