קטע:מצודות על תהלים צט א

מצודת דוד

"יושב" - מלפני היושב על הכרובים שעל הארון תהיה הארץ נוטה לנפול ר"ל ליושבי הארץ תאחז חלחלה

"ה' מלך" - כאשר תתגלה מלכותו ירעדו העמים

מצודת ציון

"ירגזו" - ענין רעדה כמו רגזו ואל תחטאו (לעיל ד)