קטע:מצודות על תהלים פט לט

מצודת דוד

"התעברת" - נתמלאת עברה

"עם משיחך" - זה צדקיה שנמסר ביד נבוכדנצר על שמרה בדבר ה' בשבועה שנשבע בה'

"ואתה זנחת" - והנה בעבור העון עזבת אותו ומאסת בו כאשר אמרת ופקדתי בשבט פשעם

מצודת ציון

"התעברת" - מלשון עברה וזעם