קטע:מצודות על תהלים פט י

מצודת דוד

"בגאות הים" - בחוזק הים וגאונו

"בשוא" - בהתרומם גליו אתה תשקיעם ותשפילם

מצודת ציון

"תשבחם" - תשקיעם ותשפילם כמו משביח שאון ימים (לעיל סה)