קטע:מצודות על תהלים עח נ

מצודת דוד

"יפלס" - היה מיישר שביל להוליך דרך בו את אפו עליהם

מצודת ציון

"יפלס" - ענין ישר כמו פלס מעגל רגליך (משלי ד) ועפ"ז נקרא קנה המאזנים בשם פלס כי מיישר המשקל

"נתיב" - שביל ודרך

"לא חשך" - לא מנע

"וחיתם" - ובהמתם

"הסגיר" - ענין מסירה