קטע:מצודות על תהלים עח יז

מצודת דוד

"ויוסיפו" - אחר כל הנסים האלו הוסיפו עוד לחטוא

מצודת ציון

"למרות" - למרוד

"בציה" - במדבר שהוא ציה ושממה