קטע:מצודות על תהלים עו ט

מצודת דוד

"משמים" - כאשר השמעת מן השמים דין משפט סנחריב אז כל יושבי הארץ יראו מישראל ושקטו מלהלחם בהם

מצודת ציון

"ושקטה" - ענין מנוחה