קטע:מצודות על תהלים עב ט

מצודת דוד

"עפר ילחכו" - ר"ל יכפפו קומתם עד לארץ להשתחוות לו כמו המלחך העפר שכופף קומתו עד לארץ

"ציים" - אנשי הספינות הבאים ממרחק

מצודת ציון

"ציים" - ספינות כמו וצי אדיר (ישעיהו ל"ג)

"ילחכו" - ענין הלקיקה בלשון כמו כלחוך השור (במדבר כ"ב)