קטע:מצודות על תהלים סט ו

מצודת דוד

"אתה ידעת לאולתי וגו'" - כאומר הלא אינם מרובים כ"כ להיות מיוסר ביותר

"ואשמותי וגו'" - כפל הדבר במ"ש

מצודת ציון

"לאולתי" - מלשון אויל ור"ל עבירות כי אין אדם עובר עבירה אא"כ נכנס בו רוח שטות

"נכחדו" - נמנעו מלדעת אותם