קטע:מצודות על תהלים סב ה

מצודת דוד

"בפיו" - כ"א מהם מברך אותי בפיו מן השפה ולחוץ אבל בקרב לבם מקללים אותי לעולם אף בעת שמברכים אותי בפה

"אך משאתו" - ר"ל הן לא הרעותי את אחד מהם אך כל אחד מהם בעבור רוממתו וגאותו יעצו ביניהם להדיחני מן העולם ורוצים הם בהכזב הנאמר עלי בפני שאול

מצודת ציון

"משאתו" - ענין הרמה

"כזב" - ענין דבר הנפסק כמו אשר לא יכזבו מימיו (ישעיהו נח)