קטע:מצודות על תהלים נ כג

מצודת דוד

"בישע אלהים" - עם שאמר אראנו וכאלו המקום ידבר אמר בישע אלהים ולא אמר בישעי כי כן דרך המקרא וכן ואל משה אמר עלה אל ה' (שמות כ"ד)

"זובח תודה" - הזובח קרבן ומתודה עליו ושב מעון הוא מכבד אותי בזה

"ושם דרך" - המשים דרכו ר"ל לא יעשה מעשיו בדרך מקרה והזדמנות אבל ישים עיניו ולבו על דרכו להבין הטובה היא אם רעה

מצודת ציון

"ושם" - מלשון שימה