קטע:מצודות על תהלים נה י

מצודת דוד

"כי ראיתי" - רואה אני מה שמרבים לעשות חמס וריב בתוך העיר אשר המה בה

"בלע" - השחת אויבי ופלג לשונם לבל ישמע איש שפת רעהו ויבוטל עצתם הרעה

מצודת ציון

"בלע" - השחת

"פלג" - חלוק

"חמס" - גזל