קטע:מצודות על תהלים מט ח

מצודת דוד

"אח וגו'" - כאומר הנה באמת סכלות גדול הוא לבטוח בעושר כי הלא אין איש יוכל לפדות בממון את אחיו מן המיתה ואף כופר נפש עצמו לא יוכל ליתן

מצודת ציון

"כפרו" - פדיון נפשו