קטע:מצודות על תהלים לח י

מצודת דוד

"ואנחתי" - ומה שאני מתאנח להתחרט על עונותי לא נסתרה ממך ומהראוי א"כ למלאות תאותי

"נגדך כל תאותי" - הרפואה וההשקט שאני מתאוה הלא המה נגדך ובידך לעשותם