מצודות על תהלים לח ב


מצודת דוד

"ובחמתך" - מלת אל משמשת בשתים כאלו אמר אל בחמתך תיסרני

מצודת ציון

"תוכיחני תיסרני" - ענין פורעניות ועונש