קטע:מצודות על תהלים לז כג

מצודת דוד

"ודרכו" - ה' חפץ דרכו ומצליחו בו

"מה' מצעדי גבר" - מצעדי הגבר בתורה המה כוננו מה' ר"ל ה' מכונן ומיישר צעדיו

מצודת ציון

"מצעדי" - דרכיו ופסיעותיו

"כוננו" - מלשון הכנה