קטע:מצודות על תהלים לב א

מצודת דוד

"נשוי פשע" - אשרי למי שנמחל פשעו ונתכסה חטאו למען לא יזכר כי בודאי עשה תשובה הגונה

"משכיל" - בזה ישכיל את העם ללמדם דעת

מצודת ציון

"נשוי" - ענין מחילה כמו כל תשא עון (הושע יד)