קטע:מצודות על תהלים לא יח

מצודת דוד

"כי קראתיך" - והואיל ובך בטחתי מהראוי שלא אבוש

"ידמו" - יכרתו לרדת לשאול

מצודת ציון

"ידמו" - יכרתו כמו אל תדמו בעונם (ירמיהו נא)