פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על תהלים כט א

מצודת דוד

"בני אלים" - אתם בני אברהם יצחק ויעקב הבו לה' וחוזר ומפרש מהו ואמר הבו לה' כבוד ועוז ר"ל שבחו ואמרו הכבוד והעוז המה לה'

מצודת ציון

"הבו" - תנו כמו הבה את אשתי (בראשית, כט) רצה לומר תנו בפה ואמרו כמו ולא נתן תפלה (איוב, א)

"אלים" - חזקים כמו אילי מואב (שמות, טו)