קטע:מצודות על תהלים כה ג

מצודת דוד

"הבוגדים" - אבל הבוגדים בריעיהם חנם הם יבושו

"גם" - אז גם כל המקוים לך לא יבושו מן המלעיגים כי יראו כי יש תקוה

מצודת ציון

"ריקם" - בחנם וכן ואחלצה צוררי ריקם (לעיל ז')