קטע:מצודות על תהלים כב ל

מצודת דוד

"כל יורדי עפר" - כל בני אדם המעותדים לרדת בעפר הקבר

"ונפשו" - אבל ה' לא יחיה אף נפש אחת מהם

"כל דשני ארץ" - כל שמנים ובריאים כאשר יאכלו מה ר"ל כאשר יבוא להם טובה ישתחוו לה' כי יכירו שהכל בא מידו

מצודת ציון

"דשני" - מלשון דשן ושמן