פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על תהלים כב כז

מצודת דוד

"יחי" - רצה לומר ישמחו בלבבם לעד כי המיצר כאלו לבו מת כמ"ש בנבל הכרמלי וימת לבו (שמואל א כה)

"יאכלו" - מזבחי שלמי התודה אשר אביא לה'