קטע:מצודות על תהלים טו ג

מצודת דוד

"לא נשא" - לא הטיל על קרובו דבר חרפה

מצודת ציון

"רגל" - ענין רכילות ולשון הרע כמו וירגל בעבדך (שמואל ב יט כח)

"לא נשא" - לא הטיל