קטע:מצודות על תהלים ד ג

מצודת דוד

"תאהבון ריק" - מוסב על עד מה לומר עד מתי תאהבון לדבר דברי ריק וכזב מבלי הפסק

"בני איש" - אתם בני אדם גדולים עד מתי תהפכון כבודי לכלימה ר"ל במקום הכבוד הראוי אלי תכלימו אותי וכאומר הלא משפט החשובים לכבד את מי הראוי לכבוד

מצודת ציון

"איש" - ר"ל גדול וחשוב וכן הלוא איש אתה (שמואל א כ"ו)

"עד מה" - עד מתי כמו עד מה ה' תאנף (לקמן ע"ט)