קטע:מצודות על תהלים ב א

מצודת דוד

"למה רגשו" - ר"ל למה להם זאת להתקבץ ולדבר דברי ריק לא לעזר ולא להועיל

מצודת ציון

"רגשו" - ענין קבוץ והמון רב וכן מרגשת פועלי און (לקמן ס"ד)

"ולאומים" - האומות כמו ולאם מלאם יאמץ (בראשית כ"ה)

"יהגו" - ידברו

"ריק" - דבר שאין בו ממש