קטע:מצודות על שמואל ב כ י

מצודת דוד

"רדף" - כל אחד רדף

"אל החומש" - אל צלע החמישית מקום שכבד ומרה תלוין (סנהדרין מט א)

"מעיו" - בני מעיו

"ולא שנה לו" - לא הוצרך להכותו שנית כי בראשונה הומת

"לא נשמר" - לא היה נשמר מהחרב וגו' כי ראה אשר מעצמה נפלה מתערה ולקחה בשמאלו