קטע:מצודות על שמואל ב כ ח

מצודת דוד

"והוא יצא" - מהאבן הנזכר ונפלה מתערה בשחיה מועטת אשר שחה לתקן מנעלו כמו שכתוב במלכים א' (ב ה) ולקחה מהארץ בשמאלו

"ועליו" - על הלבוש היה חגור חרב מצומדת על מתניו לרוחב לא תלויה על הירך כדרכה וכוונתו היתה שתפול מתערה בשחיה מועטת לבל ירגיש בה עמשא

"הם עם האבן וגו'" - כשבאו הם סמוך להאבן וגו'

מצודת ציון

"עם האבן" - סמוך להאבן

"מדו לבושו" - היא היא וכפל המלה בשמות נרדפים כמו (דנייאל יב ב)אדמת עפר

"מצומדת" - מחוברת כמו (במדבר יט ט)צמיד פתיל

"בתערה" - היא תיק החרב