קטע:מצודות על שמואל ב כ ב

מצודת דוד

"דבקו במלכם" - הלכו עמו מהירדן עד בואו לירושלים

מצודת ציון

"ויעל" - ענין סלוק כמו (במדבר ט כא)ונעלה הענן