קטע:מצודות על שמואל ב כד כה

מצודת דוד

"ויעתר" - נתרצה לאנשי הארץ ונעצרה המגפה מכל וכל מעל ישראל

מצודת ציון

"ויעתר" - נתרצה כמו (בראשית כה כא) ויעתר לו ה'