פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על שמואל ב כד יב

מצודת דוד

"שלש" - רצה לומר אחת משלש וכן (שמואל-א יח כא) בשתים תתחתן בי ורצה לומר באחת משתים

מצודת ציון

"נוטל עליך" - משא עליך וכן (משלי כז ג)ונטל החול