קטע:מצודות על שמואל ב כב ו

מצודת דוד

"חבלי" - וכאשר כאבי שאול סבבוני ובאו לפני מוקשים המביאים את המיתה

מצודת ציון

"חבלי" - מכאובי כמו (הושע יג יז)חבלי יולדה

"קדמוני" - באו לפני כמו (מיכה ו ו)במה אקדם ה'