קטע:מצודות על שמואל ב כא יד

מצודת דוד

"אחרי כן" - אחר שעשה משפט הגבעונים ואחר אשר הספידו לשאול כראוי נתרצה להם המקום וירד הגשם די ספוקם

"כל אשר צוה" - להספידו כראוי לפי כבודו ודוד עצמו הספידו מאז כמו שכתוב (לעיל א יז) ויקונן דוד וגו' על שאול

"ויקברו את עצמות שאול" - עצמות המוקעים קבר עם עצמות שאול וגו'

מצודת ציון

"בצלע" - שם מקום

"ויעתר" - ענין רצוי כמו (בראשית כה כא)ויעתר לו ה'