קטע:מצודות על שמואל ב יט כב

מצודת דוד

"התחת זאת" - וכי בעבור הכנעה קטנה כזאת לא יומת על אשר קלל משיח ה'

מצודת ציון

"התחת" - האם במקום

"קלל" - מלשון קלות ובזיון