מצודות על שמואל ב יח יח


מצודת דוד

"אין לי בן" - כי בניו הנזכרים למעלה כבר מתו

"בעבור הזכיר שמי" - אין לי בן לשיזכר שמי על ידו לזאת הציב מצבה וקראה על שמו לזכרון

"לקח" - רצה לומר לקח לעצמו זאת העצה לזכרון שמו ודוגמתו (במדבר טז א) ויקח קרח

מצודת ציון

"מצבת" - מלשון מצבה רוצה לומר בנין גבוה

"יד אבשלום" - מקום אבשלום