קטע:מצודות על שמואל ב יח ו

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"ביער אפרים" - אף שנחלת אפרים היתה בעבר הירדן המערבי כי אמרו רבותינו ז"ל (בבא קמא פא א) שיהושוע תקן שלא יקפידו השבטים זה על זה מבלי תת לרעות הבהמות בארץ לא לו ובני אפרים רעו את בהמתם בהעיר ההיא ונקרא על שמם