קטע:מצודות על שמואל ב יב ט

מצודת דוד

"בחרב בני עמון" - וכפולה חטאתך מאלו הרגתו בחרבך

"הכית" - רצה לומר צוית לסבב לו המיתה

"מדוע בזית" - רצה לומר הלא גמלתיך הטובה ומדוע בזית את דבר ה'