קטע:מצודות על שמואל ב טו ב

מצודת דוד

"אי מזה" - הוא מדרך חיבה לשאול את האדם מקומו וענינו

"מאחד שבטי" - כל אחד היה משיב כפי השבט שהיה ממנו אבל לא העיר כי לא היו כל ערי ישראל נכרים לאבשלום ואם ששאל גם על העיר זה היה להראות חיבה יתירה

"והשכים" - כן היה דרכו בכל בוקר

"על יד" - על מקום שהיה בדרך השער

"לבוא" - והלך לבוא אל המלך

מצודת ציון

"ריב" - משפט

"אי מזה" - איזה העיר שתאמר מזה אני