פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על שמואל ב ז יא

מצודת דוד

"והגיד לך ה'" - עוד זאת עשה עמך ה' שהגיד לך שיעשה לך בית רצה לומר בית מלכות לך ולזרעך אחריך וכאשר אמרה אביגיל (שמואל-א כה כח) כי עשה וגו' בית נאמן ואם כן מה מאוד היטב עמך ודי לך באלה אף אם לא תבנה הבית

"והניחותי לך" - כי אניח לך מכל אויביך

"ולמן היום" - מוסב למקרא של מעלה לומר לא יענו עוד בימיך את ישראל כאשר ענו בראשונה עד לא הוקמו השופטים ובזמן השופטים