פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על שמואל ב ז י

מצודת דוד

"כאשר בראשונה" - רצה לומר קודם הקמת השופטים

"ולא ירגז" - לא יחרד עוד לנוע ממנה

"ושמתי מקום" - בימיך שמתי מקום מנוח וקבוע לעמי ישראל ונטעתיו על אדמתו ושכן במקומו

מצודת ציון

"ירגז" - ענין תנועה ממקום המונחה וכן (שמואל א כח טו)למה הרגזתני

"לענותו" - מלשון עינוי