קטע:מצודות על שמואל ב ג כו

מצודת דוד

"מבור הסרה" - מן הבור העומד במקום הסירים כי שם מצאוהו מלאכי יואב

"וישלח" - לקראו בשם המלך כאלו שכח מה בדברו עמו

מצודת ציון

"הסרה" - מין קוצים כמו (קהלת ז ו)כקול הסירים